Обезпечени необслужвани кредити: тези тенденции формират пазара през 2018 г.

Дали 2018 г. ще е годината, през която необслужваните кредити най-накрая ще бъдат признати за легитимна инвестиционна възможност? Европейската комисия, ЕЦБ и ЕБО прилагат много мерки, за да направят търговията с необслужвани кредити по-структурирана, по-достъпна и по този начин и по-атрактивна.

Около 2007 г., когато терминът ‘токсични кредити’ се появи в медиите, той предизвика тръпки сред специалистите по финансови услуги. Търговската марка ‘банкер’ се срути в съзнанието на обществото, което усети, че плаща за грешките на индустрията. През 2010 г. дори оксфордският английски речник започна да дава за пример финансови инструменти при търсене на думата ‘токсичен’.

Превъртете бързо десет години напред и ще установите, че заглавията, ако не чувствата, донякъде са стихнали. Дотолкова, че малко хора знаят, че оттогава инвестирането в необслужвани кредити се е превърнало в ежедневие: глобалният пазар съществува от десетилетия, но желанието на регулаторните органи за премахване на риска от счетоводните баланси на банките предизвика съживяване. Изследване на Deloitte показва, че в рамките на ЕС миналата година се очакваше да бъдат продадени пакети от необслужвани кредити на стойност близо 130 милиарда евро – около една трета повече, отколкото през 2014 г. Общият брутен обем на необслужваните кредити в Европейския съюз (ЕС) достигна около 1,3 трилиона евро към края на март 2017 г., от които 921 милиарда евро бяха в счетоводните баланси на банките от еврозоната, възлизайки на около 5% от целия й обем кредити.

Ситуация, от която всички печелят на пазара на необслужваните кредити?

Въпреки значителния подем в икономиката след голямата финансова криза, съотношението на потенциалните неизпълнения на кредити не спада толкова бързо, колкото Европейската комисия би искала. През юли 2017 г. Съветът на ЕС възложи на Комисията и редица други органи да създадат план за действие за справяне с проблема и за осигуряване на по-висока финансова стабилност в рамките на целия ЕС. Това бяха Европейският банков орган (ЕБО), Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), както и Европейският съвет за системен риск (ЕССР). Част от този план трябваше да включва опростяване на процеса, чрез който банките могат да прехвърлят необслужвани кредити към небанкови организации, поощряване на вторичните пазари за необслужвани кредити и евентуално изграждане на платформа за сделки с необслужвани кредити.

Последната ще използва стандартизирани модели и процеси, всички от които биха поощрили възприемането от страна на обществеността на необслужваните кредити като легитимен инвестиционен инструмент. Това ще позволи на банките да премахнат риска от своите портфейли, да ги преструктурират и да пренасочат ресурси от необслужваните кредити към своите основни дейности.

Най-важното е, че това ще освободи капитал за осъществяване на тези функции, които банките вършат най-добре, като например финансиране на икономическия растеж. Накрая, това ще позволи на регулаторните органи също да следят внимателно пазара и поведението на бизнеса.

Ситуация, от която всички накрая печелят. А това е само началото, съгласно Съвета на ЕС, който планира по-нататъшни мерки за 2018 г. За специалисти по необслужваните кредити като EOS Group годината ще бъде интересна, особено защото повишеното регулиране ще направи по-атрактивно инвестирането в този клас активи. Увеличената структура и стандартизация на пазара на необслужвани кредити, може би подпомогнати от стартирането на национални дружества за управление на активи, ще насърчи доверието в тези пазари и ще привлече инвеститори с по-високо качество. Този дял от пазара на необслужваните кредити, който е обезпечен например с недвижими имоти, самолети, кораби, ценни книжа и т.н., вече представлява възможност с нарастваща атрактивност според консултанти в тази област като Deloitte.

Нов натиск върху банки в Италия и на Балканите.

ЕЦБ, в опитите си да окуражи банките да освободят счетоводните си баланси от необслужваните кредити, предлага ликвидиране или намаляване на стойността на тези вземания по кредити. Това предложение е непопулярно сред банките, тъй като би ги оставило с малко или нищо, докато продажбата на необслужвани активи поне дава някаква надежда за възвръщаемост. Например KBC Bank of Belgium продаде 40% от своите вземания по кредити по време на преструктурирането си, което й позволи да върне получената правителствена помощ пет години предсрочно. Портфейлите с необслужвани кредити бяха придобити от EOS Aremas, опитен участник в белгийския сектор на финансови услуги.

Този ефективен ролеви модел за инвестиране в необслужвани кредити може да бъде приложен успешно в Италия и балканските държави, където неотдавнашният срив на пазара на недвижими имоти може да доведе до значително увеличаване на броя на предлаганите портфейли от големи, обезпечени необслужвани кредити. Банките в региона се намират под натиск от страна на регулаторните органи да премахнат риска и така да подобрят кредитните си рейтинги.

Инвестирането в необслужвани кредити не е лесна работа.

Въпреки наличието на много възможности, управителите на активи трябва да имат предвид следното: Инвестицията в портфейли с необслужвани кредити не е за колебливите или неопитните. Управлението на обезпечени и смесени портфейли е сложен бизнес и компаниите за управление на вземания са изправени пред много предизвикателства. Деликатният въпрос с данните е едно от тях, което може частично да се уреди с помощта на платформата за необслужвани кредити, предложена от ЕС. Законодателството в областта на банковата тайна и Общият регламент за защита на данните (GDPR) могат да затруднят получаването на цялата информация, от която се нуждаят дружествата за управление на активи.

Освен това допълнително предизвикателство представлява и оценяването на обезпеченията, което трябва непрекъснато да се наблюдава. ЕБО признава тези предизвикателства като съществени проблеми, които могат да възпрепятстват по-нататъшното развитие на индустрията, и подчертава важността и целостта на основните системи с данни.

EOS Group разполага със значителни задълбочени познания, особено в областта на кредитите, обезпечени с недвижими имоти. С наемането на мениджъри по проблема, правни консултанти и външни специалисти EOS се е превърнала във водещ участник в този сектор. Но за EOS заедно с професионализма е важно и сърцето: „Начинът, по който се отнасяме към нашите клиенти, е много важен за нас“, казва Верле Тимерманс, директор “Търговски кредити” в KBCS. „Всеки, който работи при нас, трябва да се отнася към тях с уважение и съпричастност, така както се отнася към себе си.“ Рискът, свързан с репутацията на банката, която се освобождава от тези кредити, е огромен и не трябва да се подценява. В очите на другите отговорността не свършва с придобиването на портфейла от друга организация. Обществеността и пресата са безпощадни, ако усетят, че банките позволяват бившите им клиенти да бъдат третирани лошо или несправедливо. Затова говорим за успешно прехвърляне към EOS Aremas, организация, която споделя сходни ценности с тези на KBC.

Споделете това

Печат