Обезпечени необслужвани кредити: тенденции, формиращи пазара през 2018г.

Дали 2018г. ще е годината, в която необслужваните кредити най-накрая ще бъдат признати за легитимна инвестиционна възможност? Европейската комисия, ЕЦБ и ЕБО прилагат много мерки, за да направят търговията с необслужвани кредити по-структурирана, по-достъпна и по този начин - по-атрактивна.

Около 2007 г., когато терминът "токсични кредити" се появи в медиите, той предизвика смут сред специалистите по финансови услуги. Думата „банкер“ се промени в представите на обществото, което реши, че плаща за пропуските на индустрията. През 2010г. дори Оксфордският английски речник започна да дава за пример финансови инструменти при търсене на думата "токсичен".

Десет години след това, заглавията, a и настроенията, са някак утихнали. Дотолкова, че почти всички вече знаят, че оттогава инвестирането в необслужвани кредити се е превърнало в ежедневие: глобалният пазар съществува от десетилетия, но желанието на регулаторните органи да намалят риска в счетоводните баланси на банките, предизвика съживяване. Изследване на Deloitte показва, че в рамките на ЕС миналата година се очакваше да бъдат продадени пакети от необслужвани кредити на стойност близо 130 милиарда евро – около една трета повече, отколкото през 2014г. Общата брутна стойност на необслужваните кредити в Европейския съюз (ЕС) достигна около 1,3 трилиона евро към края на март 2017г., от които 921 милиарда евро бяха в счетоводните баланси на банките от еврозоната, възлизайки на около 5% от целия й обем кредити.

Ситуация "печеля-печелиш" на пазара на необслужвани кредити?

Въпреки значителния подем в икономиката след голямата финансова криза, съотношението на потенциалните просрочени кредити не спада толкова бързо, колкото Европейската комисия би искала. През юли 2017г. Съветът на ЕС възложи на Комисията и редица други органи да създадат план за действие за справяне с проблема и за осигуряване на по-висока финансова стабилност в рамките на целия ЕС. Това бяха Европейският банков орган (ЕБО), Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), както и Европейският съвет за системен риск (ЕССР). Част от този план трябваше да включва опростяване на процеса, чрез който банките могат да прехвърлят необслужвани кредити към небанкови финансови институции, поощрявайки вторичните пазари на необслужвани кредити и евентуално изграждайки платформа за сделки с необслужвани кредити.

Последната ще използва стандартизирани модели и процеси, всички от които биха поощрили възприемането от страна на обществеността на необслужваните кредити като легитимен инвестиционен инструмент. Това ще позволи на банките да премахнат риска от своите портфейли, да ги преструктурират и да пренасочат ресурси от необслужваните кредити към своите основни дейности.

Най-важното е, че това ще освободи капитал за осъществяване на тези функции, които банките изпълняват най-добре, като например финансиране на икономическия растеж. Накрая, това ще позволи на регулаторните органи също да следят внимателно пазара и поведението на бизнеса.

Ситуация, от която накрая всички печелят. А това е само началото, съгласно Съвета на ЕС, който планира по-нататъшни мерки за 2018г. За специалисти по необслужвани кредити като EOS Group годината ще бъде интересна, особено защото засилените регулации ще направят по-атрактивно инвестирането в този клас активи. Повишената структура и стандартизацията на пазара на необслужвани кредити, вероятно подпомогнати от стартирането на национални дружества за управление на активи, ще насърчи доверието в тези пазари и ще привлече инвеститори с по-високо качество. Този дял от пазара на необслужвани кредити, който е обезпечен, например с недвижими имоти, самолети, кораби, ценни книжа и т.н., вече е все по-привлекателна възможност, според консултанти в тази област, като Deloitte.

Нов натиск върху банки в Италия и на Балканите.

ЕЦБ, в опитите си да окуражи банките да освободят счетоводните си баланси от необслужваните кредити, предлага отписване или намаляване на стойността на тези вземания. Това предложение е непопулярно сред банките, тъй като би ги оставило с малко или нищо, докато продажбата на необслужвани активи поне дава някаква надежда за възвръщаемост. Например KBC Bank of Belgium продаде 40% от своите вземания по кредити по време на преструктурирането си, което й позволи да върне получената правителствена помощ пет години предсрочно. Портфейлите с необслужвани кредити бяха придобити от EOS Aremas, опитен участник в белгийския сектор на финансови услуги.

Този ефективен ролеви модел за инвестиране в необслужвани кредити може да бъде приложен успешно в Италия и балканските държави, където неотдавнашният срив на пазара на недвижими имоти може да доведе до значително увеличение на броя на предлаганите портфейли от големи, обезпечени необслужвани кредити. Банките в региона се намират под натиск от страна на регулаторните органи да премахнат риска и така да подобрят кредитните си рейтинги.

Инвестирането в необслужвани кредити не е лесна работа.

Въпреки наличието на много възможности, специалистите по управление на активи трябва да имат предвид следното: инвестицията в портфейли с необслужвани кредити не е за колебливите или неопитните. Управлението на обезпечени и смесени портфейли е сложен бизнес и компаниите за управление на вземания са изправени пред много предизвикателства. Деликатният въпрос с данните е едно от тях, което може частично да се уреди с помощта на платформата за необслужвани кредити, предложена от ЕС. Законодателството в областта на банковата тайна и Общият регламент за защита на данните (GDPR) могат да затруднят получаването на цялата информация, от която се нуждаят компаниите за управление на активи.

Освен това, допълнително предизвикателство представлява и оценяването на обезпеченията, което трябва непрекъснато да се наблюдава. ЕБО признава тези предизвикателства като съществени проблеми, които могат да възпрепятстват по-нататъшното развитие на индустрията, и подчертава важността и целостта на основните системи за работа с данни.

EOS Group разполага със значителни задълбочени познания, особено в областта на кредитите, обезпечени с недвижими имоти. С наемането на мениджъри с опит в областта, правни консултанти и външни специалисти, EOS се е превърнала във водещ участник в този сектор. Но за EOS, заедно с професионализма, идва и сърцето: „Начинът, по който се отнасяме към нашите клиенти, е много важен за нас“, казва Верле Тимерманс, директор “Търговски кредити” в KBCS. „Всеки, който работи при нас, трябва да се отнася към тях с уважение и съпричастност, така както се отнася към себе си.“ Рискът, свързан с репутацията на банката, която се освобождава от тези кредити, е огромен и не трябва да се подценява. В очите на света отговорността не свършва с придобиването на портфейла от друга организация. Обществеността и пресата са безпощадни, ако усетят, че банките позволяват бившите им клиенти да бъдат третирани лошо или несправедливо. Затова даваме за пример успешното прехвърляне към EOS Aremas, организация, която споделя сходни ценности с тези на KBC.

Печат