Информация в съответствие с чл. 13/14 от Общия регламент за защита на данните

Идентичност на администратора на лични данни:

„ЕОС Матрикс“ ЕООД, ЕИК: 131001375

Арес: ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 6,

София, 1766,

България

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните чрез горепосочения пощенски адрес или по електронна поща: DPO@eos-matrix.bg.

Допълнителна информация за нашето дружество, подробности за упълномощените представители и допълнителни възможности за контакт можете да намерите на нашия уебсайт: https://bg.eos-solutions.com 

1. Цели на обработката и правно основание:

Данните се обработват за целите на изпълнение на договора за кредит (или друг договор/споразумение) и действия по събиране на вземането по този договор, съгласно чл. 6, пар. 1, б. б) от ОРЗД.

Обработването на данните е необходимо и за спазването на законови задължения, които се прилагат спрямо администратора – чл. 6, пар. 1, б. в) от ОРЗД, напр. задължения, свързани с прилагането на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, задължения за оповестяване на информация към Централния кредитен регистър и други.

Обработването на данните е необходимо и за целите на легитимните интереси на администратора – чл. 6, пар. 1, б. е) от ОРЗД, напр. за събиране на дължимите суми по договори, сключени с първоначалния кредитор, които вземания са цедирани на администратора, включително и по реда на принудителното изпълнение, както и за започване на съдебни и извънсъдебни процедури по събиране на вземанията и осъществяване на контакт със задълженото лице, както и за управление на задължението.

Друга цел на обработката на данните е за целите на уведомяване за цесия от името на първоначалния кредитор, в случаите, в които сме упълномощени за това от първоначалния кредитор.

При обработването на данните от страна на администратора, Вие не сте обект на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

2. Категории данни и източници на данни

Ние може да обработваме някоя или всички от следните категории лични данни: основни данни (имена, ЕГН и др.), адрес, данни за контакт, месторабота и данни за работодател, имуществено състояние, данни за договор, данни за вземания, информация за плащане, банкова сметка,  данни за първоначален/предишен кредитор, ако е приложимо.

Данните от тези категории са ни предадени от предишния кредитор, от Вас или от един от посочените по-долу получатели.

3. Получатели

В контекста на процедурата за събиране Вашите данни ще бъдат обработвани от служители на Дружеството, които са поели задължения за опазване на конфиденциалността на информацията, станала им известна при изпълнение на служебните им задължения и които са получили тази информация във връзка с изпълняваните от тях задължения в дружеството, при спазване на принципа „необходимост да се знае“.

Ние можем да предоставим Вашите данни, ако е необходимо и при спазване изискванията на приложимото законодателство, на някоя от следните категории получатели: компетентни административни органи в предвидените от закона случаи, съдилища, прокуратура, МВР, ДАНС, съдебни изпълнители, Централния кредитен регистър, адвокати, доставчици на услуги, например оператори, предоставящи пощенски услуги, на банки и дружества за управление на вземания. Предоставянето на данни на трети лица се извършва след преценка на необходимостта и основателността за всеки отделен случай. 

Ние можем да предоставим данни на обработващи лични данни, в случай че данните Ви ще бъдат обработвани чрез обработващ лични данни, в съответствие с изискванията на чл. 28 от ОРЗД.

Данните Ви ще се обработват единствено в рамките на Европейския съюз. В случай че в бъдеще възникне необходимост от предаване на обработвани от дружеството лични данни на трети държави или международни организации извън Европейския съюз, това ще се извърши при спазване на ОРЗД и само ако за третата страна е било потвърдено адекватно ниво на защита на данните от Европейската комисия или ако други подходящи гаранции за защита на данните са налице (по-специално стандартни договорни клаузи, одобрени съгласно ОРЗД или задължителни фирмени правила).

4. Срок на съхранение:

След пълното погасяване на задължението/ята (чрез плащане, опрощаване или по друг начин) или прекратяване на взаимоотношенията Ви с дружеството на друго основание, ще съхраняваме Вашите данни за срок до 5 (пет) години и след това, когато защитаваме нашите законни и/или легитимни интереси, до реализиране на тяхната защита, освен, ако нямаме основание или задължение да ги съхраняваме за по – дълъг срок. Лични данни, за които липсва законово основание за съхранение за по-дълъг срок, ще бъдат изтривани след постигането на целите, за които са събрани и се обработват.

5. Права на субекта на данни:

Ако са спазени законовите изисквания, имате следните права съгласно членове 15 — 22 от ОРЗД:

Право на достъп

Съгласно член 15 от ОРЗД имате право на достъп до личните Ви данни, които се обработват от Администратора.

Уведомяваме Ви, че в случай на заявка за информация, която не е направена в писмена форма, можем да изискаме от Вас допълнително доказателство, че сте лицето, за което се представяте.

Право на коригиране на лични данни:

Съгласно член 16 от ОРЗД имате право да поискате коригиране на неточни лични данни или допълване на съхраняваните от нас лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване:

Съгласно чл. 17 от ОРЗД имате право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други).

Право на ограничаване на обработването:

Съгласно член 18 от ОРЗД имате право да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, при условие че точността на данните се оспорва от Вас или обработването е неправомерно, но не искате изтриването им или в случай че не се нуждаем от данните, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или сте подали възражение срещу обработването им съгласно член 21 от ОРЗД.

Право на преносимост на данните:

Съгласно член 20 от ОРЗД може да поискате получаването на Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или прехвърлянето им на друг администратор.

Оттегляне на съгласие

Съгласно член 7, пар. 3 от ОРЗД може да оттеглите по всяко време съгласието си за обработване на лични данни, което сте ни дали преди това. Вследствие на това в бъдеще няма да е възможно да продължим обработването на данните, което се е основавало на това основание.

Право на възражение:

В случаите, в които обработването се основава на законен интерес на дружеството или обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, имате право на възражение срещу обработването в рамките на законовите изисквания на чл. 21 от ОРЗД.

Право на подаване на оплакване

Съгласно член 77 от ОРЗД имате право да подадете жалба до компетентния съд или до Надзорния орган за защита на данните, а именно КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, Адрес: Бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 , София, 1592, Република България.

Дата на тази информация: юли 2020 г.
Информация в съответствие с чл. 13/14 от Общия регламент за защита на данните

Радваме се, че проявявате интерес към ЕОС Матрикс ЕООД и сте кандидатствали или кандидатствате за длъжност в нашето дружество. Отдаваме особено значение на защитата на Вашите лични данни. Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с действащите разпоредби за защита на данните и в съответствие с действащите нормативни разпоредби от 25 май 2018 г., т.е. Общия регламент за защита на данните. По-долу бихме искали да Ви предоставим информация за обработката на Вашите лични данни във връзка с Вашата кандидатура.

Идентичност на администратора на лични данни:

„ЕОС Матрикс“ ЕООД, ЕИК: 131001375

Адрес: ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 6

София, 1766

България

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните чрез горепосочения пощенски адрес или по електронна поща: DPO@eos-matrix.bg.

Допълнителна информация за нашето дружество, подробности за упълномощените представители и допълнителни възможности за контакт можете да намерите на нашия уебсайт: https://bg.eos-solutions.com. 

1. Цели на обработката и правно основание

Ние обработваме данните, които Вие сте ни предоставили във връзка с Вашата кандидатура, за да извършим преценка за това дали отговаряте на изискванията за заемане на длъжността, за която кандидатствате (или за друга свободна позиция в дружеството, като, ако за това е необходимо Вашето съгласие, обработването ще започне след получаването му) и за да извършим процедура по подбор на подходящи кандидати за вакантните работни места в дружеството.

Ако се обработват допълнителни данни в контекста на настоящия процес на кандидатстване, ние ще Ви информираме за това отделно.

Правното основание за обработката на Вашите лични данни във връзка с процедура за кандидатстване е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД - обработването е необходимо за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, както и на основание член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД с оглед легитимния интерес на дружеството да избере служители, които отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност и да се встъпи в трудови правоотношения с тях.

Ако данните са необходими за търсене на законова/юридическа отговорност след приключване на процедурата за кандидатстване, данните могат да се обработват въз основа на изискванията на член 6, параграф 1 буква е) от ОРЗД - за изпълнение на законните интереси на администратора. Нашият интерес в този случай е да защитим правата и интересите си чрез подаване на или защита от искови или други претенции,  в това число и в рамките на административно-наказателни производства.

При обработването на данните от страна на администратора, Вие не сте обект на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

2. Категории данни и източници на данни

В процедура по подбор на подходящи кадри за вакантните работни места в дружеството ние обработваме лични данни, които вие сте ни предоставили във Вашето CV и/или мотивационно писмо, или сме получили от Вас по време на проведено интервю. Категориите лични данни, които обработваме са основни данни (имена, дата на раждане и др.), адрес, данни за контакт, данни за образование и допълнителна квалификации и други необходими и относими към процедурата по подбор на кадри.

Вашите данни може да са получени от специализирано дружество осъществяващо посредническа дейност по наемане на работа, в случай че кандидатствате чрез такова дружество и сте му предоставили Ваши лични данни.

3. Получателите на данните

Вашите данни за кандидатстване ще бъдат обработвани от служители от отдел „Човешки ресурси“ при получаване на кандидатурата Ви. След това подходящите кандидатури се предоставят до ръководителите на отделите за съответната свободна позиция. В дружеството до Вашите данни достъп имат само тези лица, които се нуждаят от тях за правилното управление на процеса на кандидатстване, при спазване на принципа „необходимост да се знае“.

Ние можем да предоставим данни на обработващи лични данни и на техни подизпълнители, които предоставят услуги във връзка с подбор на служители, при спазване изискванията на чл. 28 от ОРЗД.

Данните Ви ще се обработват единствено в рамките на Европейския съюз. В случай че в бъдеще възникне необходимост от предаване на обработвани от дружеството лични данни на трети държави или международни организации извън Европейския съюз, това ще се извърши при спазване на ОРЗД и само ако за третата страна е било потвърдено адекватно ниво на защита на данните от Европейската комисия или ако други подходящи гаранции за защита на данните (по-специално стандартни договорни клаузи на от ЕС или задължителни вътрешни фирмени правила) са налице.

4. Продължителност на съхранението на данни

В случай на отхвърлена кандидатура, данните на кандидатите ще бъдат заличени след 6 месеца.

В случай, че сте дали съгласие за по-нататъшно съхранение на личните Ви данни, ние ще добавим Вашите данни към списъка ни с кандидати. Там данните ще бъдат заличени след две години.

Дружеството има право да съхранява лични данни на участници в процедура за подбор, съдържащи се в създадените от дружеството и негови служители вътрешни документи относно проведените процедури по набиране и подбор на персонал, за целите на предвидения в чл. 52 от Закона за защита от дискриминация 3-годишен срок.

Ако сте одобрени за съответна длъжност по време на процеса на кандидатстване и сключите трудов договор с дружеството, данните Ви ще бъдат обработвани на това основание.

5. Права на субекта на данни:

Ако са спазени законовите изисквания, имате следните права съгласно членове 15 — 22 от ОРЗД:

Право на достъп

Съгласно член 15 от ОРЗД имате право на достъп до личните Ви данни, които се обработват от Администратора.

Уведомяваме Ви, че в случай на заявка за информация, която не е направена в писмена форма, можем да изискаме от Вас допълнително доказателство, че сте лицето, за което се представяте.

Право на коригиране на лични данни:

Съгласно член 16 от ОРЗД имате право да поискате коригиране на неточни лични данни или допълване на съхраняваните от нас лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване:

Съгласно чл. 17 от ОРЗД имате право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други.

Право на ограничаване на обработването:

Съгласно член 18 от ОРЗД имате право да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, при условие че точността на данните се оспорва от Вас или обработването е неправомерно, но не искате изтриването им или в случай че не се нуждаем от данните, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или сте подали възражение срещу обработването им съгласно член 21 от ОРЗД.

Право на преносимост на данните:

Съгласно член 20 от ОРЗД може да поискате получаването на Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или прехвърлянето им на друг администратор.

Оттегляне на съгласие

Съгласно член 7, пар. 3 от ОРЗД може да оттеглите по всяко време съгласието си за обработване на лични данни, което сте ни дали преди това. Вследствие на това в бъдеще няма да е възможно да продължим обработването на данните, което се е основавало на това основание.

Право на възражение:

В случаите, в които обработването се основава на законен интерес на дружеството или обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, имате право на възражение срещу обработването в рамките на законовите изисквания на чл. 21 от ОРЗД.

Право на подаване на оплакване:

Съгласно член 77 от ОРЗД имате право да подадете жалба до компетентния съд или до Надзорния орган за защита на данните, а именно КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, Адрес: Бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 , София, 1592, Република България.

Дата на тази информация: юли 2020 г.

Информация в съответствие с чл. 13/14 от Общия регламент за защита на данните.

Данни за администратора:

„ЕОС Матрикс“ ЕООД, ЕИК: 131001375

Адрес: ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 6 п.к. 1766 София, България.

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните чрез горепосочения пощенски адрес или по електронна поща: DPO@eos-matrix.bg.

Допълнителна информация за нашето дружество, подробности за упълномощените представители и допълнителни възможности за контакт можете да намерите на нашия уебсайт: https://bg.eos-solutions.com. 

1. Цели на обработката и правно основание:

Администраторът обработва Вашите лични данни за целите на иницииране сключването на договор, както и за изпълнението на договор в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

За изпълнение на негови законови задължения в съответствие с чл. 6, пар. 1, б. в) от ОРЗД (напр. във връзка с прилагане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма).

В съответствие с чл. 6, буква е) от ОРЗД, други цели, за които може да обработваме Ваши данни са за:

 • Осъществяване на контакт и водене на кореспонденция във връзка със: сключени договори, тръжни процедури, преговори, реализиране на процесуални права;
 • Изграждането и поддържането на търговски/партньорски отношения (напр. чрез изпращане на покани за наши клиентски събития, изпращане на поздравителни картички и др.).
При обработването на данните от страна на администратора, Вие не сте обект на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

2. Категории данни и източници на данни:

Ние може да обработваме някои или всички от следните категории Ваши лични данни:

Основни лични данни (име, ЕГН), адрес, данни за комуникация и контакт, данни за месторабота и работодател. Данните от тези категории са получени директно от Вас, от трети лица - например съконтрагента ни или са събрани от публично достъпни източници (например Търговски регистър).

3. Получатели:

В контекста на търговската дейност на администратора Вашите данни ще бъдат обработвани от служители на Дружеството, които са поели задължения за опазване на конфиденциалността на информацията, станала им известна при изпълнение на служебните им задължения и които са получили тази информация във връзка с изпълняваните от тях задължения в дружеството, при спазване на принципа „необходимост да се знае“.

Ние можем да предоставим Вашите данни, ако е необходимо и при спазване изискванията на приложимото законодателство, на някоя от следните категории получатели: компетентни административни органи в предвидените от закона случаи, съдилища, МВР, ДАНС, прокуратура, съдебни изпълнители, адвокати, на дружество от ЕОС Груп, доставчици на услуги, например оператори, предоставящи пощенски услуги, на банки и дружества за управление на вземания. Предоставянето на данни на трети лица се извършва след преценка на необходимостта и основателността за всеки отделен случай. 

Ние можем да предоставим данни на обработващи лични данни, в случай че данните Ви ще бъдат обработвани чрез обработващ лични данни, в съответствие с изискванията на чл. 28 от ОРЗД.

Данните Ви ще се обработват единствено в рамките на Европейския съюз. В случай че в бъдеще възникне необходимост от предаване на обработвани от дружеството лични данни на трети държави или международни организации извън Европейския съюз, това ще се извърши при спазване на ОРЗД и само ако за третата страна е било потвърдено адекватно ниво на защита на данните от Европейската комисия или ако други подходящи гаранции за защита на данните са налице (по-специално стандартни договорни клаузи, одобрени съгласно ОРЗД или задължителни фирмени правила).

4. Срок на съхранение:

Данните Ви ще бъдат съхранявани за срок не по-дълъг от срока, необходим за постигане на съответната цел, за която са събрани данните, освен ако съгласно действащото право се предвижда по-дълъг или по-кратък срок на съхранение или съхранението е необходимо с цел защита на законните интереси на администратора. Когато този срок изтече, Вашите лични данни ще бъдат премахнати от нашите бази данни.

Ако е поискано изтриването на данните или съгласието за обработване на данните е оттеглено, ще бъде направена преценка дали е налице правно основание за обработване на данните и за какви цели се съхраняват те. В случай че не е налично правно основание или легитимни цели за съхраняването им, данните ще бъдат изтрити незабавно.

5. Права на субекта на данни:

Ако са спазени законовите изисквания, имате следните права съгласно членове 15 — 22 от ОРЗД:

Право на достъп

Съгласно член 15 от ОРЗД имате право на достъп до личните Ви данни, които се обработват от Администратора.

Уведомяваме Ви, че в случай на заявка за информация, която не е направена в писмена форма, можем да изискаме от Вас допълнително доказателство, че сте лицето, за което се представяте.

Право на коригиране на лични данни:

Съгласно член 16 от ОРЗД имате право да поискате коригиране на неточни лични данни или допълване на съхраняваните от нас лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване:

Съгласно чл. 17 от ОРЗД имате право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други).

Право на ограничаване на обработването:

Съгласно член 18 от ОРЗД имате право да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, при условие че точността на данните се оспорва от Вас или обработването е неправомерно, но не искате изтриването им или в случай че не се нуждаем от данните, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или сте подали възражение срещу обработването им съгласно член 21 от ОРЗД.

Право на преносимост на данните:

Съгласно член 20 от ОРЗД може да поискате получаването на Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или прехвърлянето им на друг администратор.

Оттегляне на съгласие

Съгласно член 7, пар. 3 от ОРЗД може да оттеглите по всяко време съгласието си за обработване на лични данни, което сте ни дали преди това. Вследствие на това в бъдеще няма да е възможно да продължим обработването на данните, което се е основавало на това основание.

Право на възражение:

В случаите, в които обработването се основава на законен интерес на дружеството или обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора, имате право на възражение срещу обработването в рамките на законовите изисквания на чл. 21 от ОРЗД.

Право на подаване на оплакване

Съгласно член 77 от ОРЗД имате право да подадете жалба до компетентния съд или до Надзорния орган за защита на данните, а именно КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, Адрес: Бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 , София, 1592, Република България.

Дата на тази информация: юли 2020 г.

1. Име и данни за контакт на лицето, отговорно за обработването на данни („администратор на данните“), и длъжностното лице по защита на данните на дружеството

Политиката за поверителност се прилага по отношение на данните, обработвани от:

ЕОС Матрикс ЕООД, ЕИК: 131001375 
ул. „Рачо Петков Казанджията” № 6, ет. 6
Матрикс Тауър
София 1766
Тел: +359 2 9760800
Факс: +359 2 4899468
e-mail: infobg@eos-matrix.bg

Управители
Райна Миткова-Тодорова
Тихомир Вълчев

Търговски регистър 10016/2002

Можете да свържете с длъжностното лице по защита на данните на дружеството ЕОС Матрикс ЕООД - на горепосочения адрес (моля, включете ред: НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕОС Матрикс ЕООД – bg.eos-solutions.com или на следния имейл: DPO@eos-matrix.bg.

​​​​​​​2. Обхват

Политиката за поверителност се прилага по отношение на събирането на лични данни на нашия уебсайт и последващото обработване на тези данни от нас.
Настоящата политика за поверителност служи и за предоставяне на информация по членове 13 и 14 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) за обработване на данни извън обхвата на събиране чрез уебсайта. Поради това ще Ви предоставим отделни политики за поверителност за конкретни дейности по обработване на данни за всеки отделен случай.

3. Политики за поверителност на другите дружества от EOS Group

Настоящата политика за поверителност не се прилага за данните, обработвани от другите дружества от EOS Group. Това се отнася и за случая, когато тези други дружества от EOS Group и данните за контакт с тях са посочени на нашия уебсайт и/или техните услуги са показани на него.

Другите дружества от EOS Group ще Ви предоставят отделни политики за поверителност за конкретни дейности по обработване на данни за всеки отделен случай.

4. Събиране и съхраняване на лични данни и естеството и целта на тяхното обработване

a.    Когато посещавате уебсайта
Когато зареждате нашия уебсайт bg.eos-solutions.com., браузърът, използван на Вашето устройство, автоматично изпраща информация към сървъра на нашия уебсайт. Тази информация се запазва временно в лог файл. Следната информация се събира без Вашето участие и се запазва, докато бъде автоматично изтрита след 3 дни:

 • IP адрес на зареждащия компютър;
 • дата и час на достъп;
 • име и URL на зареждания файл;
 • уебсайт, от който се осъществява достъпът (препращащ URL);
 • уебсайтът, зареждан от нашия уебсайт;
 • браузърът на Вашия компютър и евентуално операционната система, както и името на Вашия доставчик на достъп.
Горепосочените данни се обработват от нас за следните цели:

 • за да се осигури безпроблемно установяване на връзка с уебсайта;
 • за да се осигури удобно използване на нашия уебсайт;
 • за да се анализира сигурността и стабилността на системата и
 • за други административни цели.
Правното основание за обработването на данните е член 6, параграф 1, първа алинея, буква е) от ОРЗД. Нашият легитимен интерес произтича от изброените по-горе цели за събиране на данни. При никакви обстоятелства не използваме събраните данни с цел извеждане на заключения за Вас.

Освен това използваме бисквитки и аналитични услуги, когато посещавате нашия уебсайт. По-подробна информация за това може да бъде намерена в раздели 4 и 5 от настоящата Политика за поверителност.

b.     Когато се свързвате с нас по имейл
Вие можете да се обръщате към нас с всякакви въпроси чрез предоставения(те) имейл адрес(и).
Когато правите това, изпратените по имейла лични данни се запазват. Правното основание за обработването на данни за целите на установяването на контакт е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Ако контактът е установен с цел сключване на договор, допълнително правно основание за обработването е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

Ние заличаваме събраните от нас лични данни след обработването на Вашето запитване, при условие че нямаме законно право или задължение да продължим да ги обработваме.

​​​​​​​5. Предаване на данни

Ние предаваме Вашите лични данни на други дружества от EOS Group или други трети страни (получатели), ако:

 • сте дали Вашето изрично съгласие за една или повече конкретни цели съгласно член 6, параграф 1, първа алинея, буква а) от ОРЗД;
 • разкриването им е необходимо съгласно член 6, параграф 1, първа алинея, буква е) от ОРЗД с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции и няма основание да се приема, че имате важен, защитим интерес от тяхното неразкриване;
 • в случай че е налице законово задължение за разкриването им съгласно член 6, параграф 1, първа алинея, буква в) от ОРЗД и
 • това е разрешено от закона и необходимо за изпълнението на договорни задължения съгласно член 6, параграф 1, първа алинея, буква б) от ОРЗД;
 • ние възлагаме обработването на данни от наше име в съответствие с член 28 от ОРЗД.
Вашите лични данни не се предават за различни от гореизброените цели.

6. Бисквитки

Както повечето уебсайтове, ние ползваме бисквитки, когато посещавате и разглеждате уебсайта ни с цел да направим посещението Ви възможно най-удобно и ефективно. Бисквитките са малки файлове, които биват създадени от уебсайта и автоматично запазени в браузъра на Вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон и други подобни). Бисквитките не вредят на устройството Ви и не съдържат нито вируси, нито троянци или друг злонамерен софтуер. Събраната информация във връзка с конкретното ползвано устройство се съхранява в бисквитката. Въпреки това, това не означава, че по този начин ние можем да установим самоличността Ви.

От една страна употребата на бисквитки служи, за да направи ползването на нашите оферти по-приятно за Вас. Така например ние ползваме т. нар. сесийни бисквитки, за да установим, че вече сте посещавали отделни страници в нашия уебсайт. Тези бисквитки биват автоматично изтрити щом напуснете уебсайта ни. По аналогичен начин ние също така ползваме временни бисквитки за оптимизиране на ползваемостта, които биват запазвани на Вашето устройство за точно определен период от време. Ако посетите отново сайта ни, за да ползвате услугите ни, той автоматично ще разпознае, че вече сте ни посещавали и въведените от Вас данни, както и зададените от Вас настройки ще бъдат автоматично разпознати, за да не се налага да ги повтаряте.

Бисквитките са разделени на четири категории - “Необходими”, “Статистика", “Комфорт” и “Маркетинг”.

Необходимите бисквитки са задължителни за работата и основните функции на уебсайта ни. Те гарантират функциите за сигурността на уебсайта.

Статистическите бисквитки се ползват за подобряване на нашите оферти и с цел гарантиране на дизайн, основан на нуждите Ви, както и за постоянната оптимизация на уебсайта ни. За тази цел събираме анонимизирани данни за статистика и анализ, например за да установим трафика на сайта, статистиките за разглеждането на страниците и поведението на потребителите и да адаптираме и подобрим съдържанието си и средата в уебсайта.

Бисквитките за комфорт се ползват за улесняване ползването на уебсайта ни. Ако посетите отново този сайт, за да ползвате услугата ни, той автоматично ще разпознае, че вече сте го посещавали и въведените от Вас данни, както и зададените от Вас настройки ще бъдат автоматично разпознати, за да не се налага да ги повтаряте. Така например по този начин няма да се налага да въвеждате потребителските си данни всеки път, а ще можете да видите въведените вече от Вас данни следващия път, като посетите уебсайта.

Използваме маркетингови бисквитки, за да Ви предложим адекватно съдържание въз основа на Вашите интереси, когато посетите уебсайта ни.

Обработените от необходимите бисквитки данни се ползват за заявените цели за гарантиране на законните ни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква “е” от ОРЗД, като например коректно функциониране на сайта.

Данните от бисквитки за комфорт, статистика и маркетинг се събират и обработват с предоставеното от Вас съгласие въз основа на чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква “а” от ОРЗД за целите на предоставяне на персонализирано съдържание, за статистически цели с оглед подобряване на потребителската среда, както и за маркетингови цели. Можете да промените/оттеглите съгласието си за тези бисквитки като щракнете върху “Промяна на настройките за бисквитките” отдолу на сайта.

Управление на бисквитките

Повечето браузъри автоматично приемат бисквитките. Въпреки това можете да конфигурирате браузъра си да не запазва каквито и да било бисквитки на компютъра Ви или винаги да Ви показва известие преди да постави нова бисквитка. Управлението на настройките за бисквитките е различно при различните браузъри. То е описано в меню “Помощ” на всеки браузър, където е обяснен начина за промяна на настройките за бисквитки. Последвайте връзките по-долу според ползвания от Вас браузър:

Обаче пълното дезактивиране на бисквитките може да Ви попречи да ползвате всички функции на уебсайта ни.

Използваме следните видове бисквитки:
необходими

Наименование Бисквитка за Java сесия
Предоставя се от Собственика на уебсайта
Предназначение Тази бисквитка се ползва от приложния сървър.
Тя е от решаващо значение за коректното функциониране на приложния софтуер.
Не запазва лични данни. 
Име на бисквитката jsessionid
Период на съхранение на бисквитката Сесийна бисквитка - бива изтрита, след като затворите браузъра.
Наименование cookieconsent_status
Предоставя се от Собственика на уебсайта
Предназначение Необходима бисквитка, в която се запазва, че банерът за бисквитките е бил потвърден.
Име на бисквитката cookieconsent_status
Период на съхранение на бисквитката 60 дена
комфорт

Наименование VISITOR
Предоставя се от Собственика на уебсайта
Предназначение Използваме тази бисквитка за предоставяне на персонализирано съдържание.
Име на бисквитката VISITOR
Период на съхранение на бисквитката Сесийна бисквитка - бива изтрита, след като затворите браузъра.
Наименование NEW_Visitor
Предоставя се от Собственика на уебсайта
Предназначение Използваме тази бисквитка за предоставяне на персонализирано съдържание.
Име на бисквитката new_visitor
Период на съхранение на бисквитката 1 ден
статистически

Наименование nmstat
Предоставя се от Siteimprove GmbH
Предназначение Тази бисквитка се ползва с цел регистриране на начина на ползване на уебсайта от посетителя.
Ползва се за събиране на статистически данни относно ползването на сайта, като напр. кога посетителят е посетил сайта последно.
След това тази информация се ползва за подобряване на потребителската среда на сайта. Тази бисквитка за анализ за подобряване на сайта (“Siteimprove Analytics”) съдържа генериран на случен принцип идентификатор, който се ползва за разпознаване вида на браузъра, когато посетителят чете дадена страница. Бисквитката не съдържа лична информация и се ползва само за уеб анализ.
Име на бисквитката nmstat
Период на съхранение на бисквитката Дълготрайна - срокът ѝ изтича след 400 дена
Наименование AWSELB
Предоставя се от Siteimprove GmbH
Предназначение Бисквитката AWSELB гарантира, че всички изгледи на страници за едно и също посещение (потребителска сесия) се изпращат до една и съща крайна точка. Това ни позволява да определим последователността на изгледите на страницата на потребителя, необходими за функции като проследяване на поведението и фунии.
Име на бисквитката AWSELB
Период на съхранение на бисквитката Бисквитка за сесия - изтрива се след като излезете от браузъра си.
маркетинг

Наименование siteimproveses
Предоставя се от Siteimprove GmbH
Предназначение Тази бисквитка се ползва само за проследяване на реда на страниците, които посетителят преглежда, когато посещава сайта.
Тази информация може да бъде ползвана за създаване на “Маршрут на посетителите” (“User Journeys”), за да позволи на посетителя да намери необходимата му информация по-бързо.
Име на бисквитката siteimproveses
Период на съхранение на бисквитката Сесийна бисквитка - бива изтрита, след като затворите браузъра.

7. Инструменти за анализ

Мерките за проследяване, изброени по-долу, които използваме, се прилагат на основание член 6, параграф 1, първа алинея, буква е) от ОРЗД. Ние използваме тези мерки за проследяване, за да гарантираме, че дизайнът на нашия уебсайт съответства на изискванията и се оптимизира непрекъснато. Ние използваме също така мерки за проследяване, за да събираме статистически данни за използването на нашия уебсайт, и ги анализираме с цел оптимизиране на нашите предложения за Вас. Тези интереси могат да се считат за легитимни по смисъла на гореспоменатия регламент.

Съответните цели за обработване на данни и категориите данни могат да бъдат намерени в съответните инструменти за проследяване в настоящия раздел.

7. Siteimprove Analytics

Използване на Siteimprove Analytics

Уебсайтът използва Siteimprove Analytics – услуга за уеб анализи, предоставяна от Siteimprove. Siteimprove Analytics използва „бисквитки“ – текстови файлове, поставяни на вашия компютър, с цел да помогне на EOС Матрикс ЕООД  да анализира начина, по който посетителите използват сайта. Siteimprove ще съхранява и обработва информацията за използването на уебсайта от посетителите, която се генерира от бисквитките, на сървъри в Дания.

IP адресите са необратимо анонимизирани, преди данните да бъдат предоставени на EOS чрез услугата Siteimprove Analytics или Intelligence Suite.

8. Социални медии и видео

a) Social share

Ние използваме Shariff бутони от социалните мрежи Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn на нашия уебсайт. Бутоните са опростени HTML препратки. Процедурата, която използваме, е в рамките на решението Shariff. С решението Shariff скрипт показва числото – колко пъти например е бил натиснат бутонът за споделяне на страницата: за целта скриптът контактува със социалната мрежа посредством програмен интерфейс и показва числата. Никакви Ваши лични данни не се предават в процеса. Вашият IP адрес не се предава на Facebook, Google и Twitter, а само адресът на нашия сървър. Вие се свързвате пряко с Facebook, Google или Twitter само ако извършите действие. Преди това социалните мрежи не могат да събират никакви данни за Вас. При условие че не кликнете върху препратка за споделяне на съдържание, Вие оставате невидими за мрежите. Ако кликнете върху препратка, ние вече нямаме задължение да предоставяме информация за събирането и обработването на данни, а операторът на социалната мрежа.

b) Видеоклипове в YouTube

Нашият сайт съдържа връзки към видеоклипове от YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, САЩ. Ако посетите страница на нашия уебсайт, която съдържа такъв видеоклип, след като сте активирали видеоклипа, се създава директна връзка между Вашия браузър и сървъра на YouTube.

YouTube получава информация, че сте посетили нашия уеб сайт, с Вашия IP адрес. Ако кликнете върху връзката към видеоклипа, Вашият IP адрес ще бъде препратен към YouTube. Бихме искали да отбележим, че като доставчик на нашия уебсайт, ние нямаме никаква информация за съдържанието на предаваните данни или за използването им от YouTube. За повече информация, моля, вижте Политиката за поверителност на YouTube (https://www.youtube.com/).

9. Права на субектите на данни

Вие имате правото:

 • съгласно член 15 от ОРЗД да поискате информация дали обработваме лични данни, свързани с Вас, по-специално относно целите на обработването, категорията лични данни, категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити Вашите данни, планираната продължителност на съхраняване, съществуването на право на коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на лични данни или на възражение срещу такова обработване, съществуването на право на жалба, източника на Вашите данни, ако не са събрани от нас, и съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и ако е приложимо, съществена информация относно използваната логика за подробностите, свързани с тях;
 • съгласно член 16 от ОРЗД да поискате незабавно коригиране на неточни лични данни или попълване на съхраняваните от нас лични данни, свързани с Вас;
 • съгласно член 17 от ОРЗД да поискате изтриването на личните данни, свързани с Вас, които съхраняваме, при условие че обработването им не е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация, за изпълнението на правно задължение, по причини от обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • съгласно член 18 от ОРЗД да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, при условие че точността на данните се оспорва от Вас и обработването е неправомерно, но отказвате изтриването им и ние повече не се нуждаем от данните, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или сте подали възражение срещу обработването им съгласно член 21 от ОРЗД;
 • съгласно член 20 от ОРЗД да поискате получаването на Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или прехвърлянето им на друга отговорна страна;
 • съгласно член 7, параграф 3 от ОРЗД да оттеглите по всяко време съгласието си, което сте ни дали преди това. Вследствие на това в бъдеще няма да е възможно да продължим обработването на данните, което се е основавало на това съгласие, и
 • съгласно член 77 от ОРЗД да подадете жалба до надзорен орган. Обикновено можете да се свържете с надзорния орган на обичайното си местопребиваване, работно място или мястото, където е нашето седалище.

10. Право на възражение

Ако Вашите лични данни се обработват на основание на легитимни интереси в съответствие с член 6, параграф 1, първа алинея, буква е) от ОРЗД, Вие имате право съгласно член 21 от ОРЗД да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, при условие че са налице основания за това, свързани с Вашата конкретна ситуация, или възражението е насочено срещу директния маркетинг. В последния случай имате право на възражение по всяко време, което ще изпълним, без да се заявява конкретна ситуация.

Ако желаете да се възползвате от правото си на оттегляне на съгласието или на възражение, е необходимо само да ни изпратите имейл на: DPO@eos-matrix.bg.

11. Сигурност на данните

В рамките на посещението на уебсайта ние използваме широко разпространения метод SSL (secure socket layer) в съчетание с най-високото ниво на криптиране, поддържано от Вашия браузър. Като правило това е 256-битово криптиране. Ако Вашият браузър не поддържа 256-битово криптиране, вместо нея ние прибягваме до технологията 128-bit v3. Вие можете да разберете, че отделна уебстраница в нашето интернет присъствие се предава в криптирана форма чрез иконата на ключ или затворен катинар в долната лента за състоянието на Вашия браузър.

Ние вземаме подходящи технически и организационни мерки за сигурност също така, за да защитим Вашите данни от случайно или умишлено манипулиране, частична или пълна загуба, унищожаване или неразрешен достъп до тях от трети страни. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато в съответствие с развитието на технологиите.

12. Актуализиране и изменение на настоящата политика за поверителност

Тази Политика за поверителност е валидна понастоящем и беше актуализирана за последно през май 2018г.

Може да се наложат промени в Политиката за поверителност в резултат на подобрения на нашия уебсайт и на предлаганото от нас съдържание или поради промени в законовите или административни изисквания. Настоящата политика за поверителност може да бъде намерена на нашия уебсайт на https://bg.eos-solutions.com и да бъде отпечатана по всяко време.