Упражни правата си - EOS в България
Можете да отправите Вашето искане за упражняване на права и в свободен текст. В този случай, моля имайте предвид, че ще бъде необходимо да ни посочите:

  • Пълните си имена
  • ЕГН/ЛНЧ
  • Дата и място на раждане (ако не притежавате българско гражданство)
  • Номер на личната Ви карта, дата на издаване, дата на валидност и органът, който я е издал;
  • Постоянен адрес или адрес за кореспонденция, ако е различен от постоянния;
  • Електронен адрес, ако желаете да получите отговор на електронния си адрес;
  • Телефон за контакт, ако желаете да се свържем с Вас;
  • В какво качество желаете да упражните правата си по Регламент ЕС 2016/679 – лично или чрез изрично упълномощено от вас лице. (Ако изберете втория вариант, моля да приложите съответното пълномощно.)
  • Описание на искането Ви до ЕОС МАТРИКС ЕООД
  • Предпочитан начин за отговор