Политика за поверителност

 • Информация в съответствие с чл. 13/14 от Общия регламент за защита на данните

  Идентичност на администратора на лични данни:

  „ЕОС Матрикс“ ЕООД, ЕИК: 131001375

  ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 6

  София, 1766

  България

  Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните чрез горепосочения пощенски адрес или по електронна поща: DPO@eos-matrix.bg.

  Цели на обработката и правно основание:

  Данните се обработват с цел изпълнение на договор или правни действия. Съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД , обработката на Вашите данни е необходима за изпълнението на договора Ви с горепосочения администратор на данни поради забавяне на плащане от Ваша страна.

  Друга цел на обработката на данни е управлението на дълга в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД , който включва и базиран на данни контрол на мерките за събиране, оптимизирани за Вас. Следователно обработката на данни е необходима, за да се защитят нашите законни интереси или интересите на трета страна.

  Категории данни и източници на данни:

  Ние обработваме следните категории данни: основни данни, данни за контакт, данни за договор, данни за вземания, информация за плащане, ако е приложимо. Данните по тези категории ни бяха предадени от първоначалния кредитор или от един от посочените по-долу получатели.

  Получатели:

  В контекста на процедурата за събиране ние сме прехвърлили и/или ще прехвърлим Вашите данни, ако е необходимо, на следните категории получатели: Фирми за отпускане на кредити, доставчици на услуги, трети страни длъжници, съдилища, съдебни изпълнители, адвокати, дружества за управление на дългове

  Срок на съхранение:

  След пълното изплащане на неуреденото вземане или прекратяване на процедурата по събиране, ние ще проверим след три години дали все още се нуждаем от Вашите данни най-малкото отчасти, например поради законови срокове за съхранение.

  Права на субекта на данни:

  Ако са спазени правните изисквания, имате следните права съгласно членове 15 — 22 от ОРЗД : право на информация, достъп, корекция, заличаване, ограничаване на обработката и преносимост на данните.

  Освен това, в съответствие с член 14, параграф 2, буква в) във връзка с член 21 от ОРЗД, имате право да възразите срещу обработката въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

  Право на подаване на жалба до надзорния орган:

  Съгласно член 77 от Закона за защита на данните имате право да подадете жалба до Надзорния орган за защита на данните. Можете да направите това в Органа на мястото на местопребиваване. Надзорният орган, отговорен за нашето дружество, е: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, Адрес: Бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 , София, 1592, Република България

  Дата на тази информация: aприл 2019г.

 • Информация в съответствие с чл. 13/14 от Общия регламент за защита на данните

  Идентичност на администратора на лични данни:

  „ЕОС Сървисис“, ЕИК: 202965400

  ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 6

  София, 1766

  България

  Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните чрез горепосочения пощенски адрес или по електронна поща: DPO@eos-matrix.bg.

  Цели на обработката и правно основание:

  Данните се обработват с цел изпълнение на договор или правни действия. Съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД , обработката на Вашите данни е необходима за изпълнението на договора Ви с горепосочения администратор на данни поради забавяне на плащане от Ваша страна.

  Друга цел на обработката на данни е управлението на дълга в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД , който включва и базиран на данни контрол на мерките за събиране, оптимизирани за Вас. Следователно обработката на данни е необходима, за да се защитят нашите законни интереси или интересите на трета страна.

  Категории данни и източници на данни:

  Ние обработваме следните категории данни: данни, данни за контакт, данни за договор, данни за вземания, информация за плащане, ако е приложимо. Данните по тези категории ни бяха предадени от първоначалния кредитор или от един от посочените по-долу получатели.

  Получатели:

  В контекста на процедурата за събиране ние сме прехвърлили и/или ще прехвърлим Вашите данни, ако е необходимо, на следните категории получатели: Фирми за отпускане на кредити, доставчици на услуги, трети страни длъжници, съдилища, съдебни изпълнители, адвокати, дружества за управление на дългове

  Срок на съхранение:

  След пълното изплащане на неуреденото вземане или прекратяване на процедурата по събиране, ние ще проверим след три години дали все още се нуждаем от Вашите данни най-малкото отчасти, например поради законови срокове за съхранение.

  Права на субекта на данни:

  Ако са спазени правните изисквания, имате следните права съгласно членове 15 — 22 от ОРЗД : право на информация, достъп, корекция, заличаване, ограничаване на обработката и преносимост на данните.

  Освен това, в съответствие с член 14, параграф 2, буква в) във връзка с член 21 от ОРЗД, имате право да възразите срещу обработката въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

  Право на подаване на жалба до надзорния орган:

  Съгласно член 77 от Закона за защита на данните имате право да подадете жалба до Надзорния орган за защита на данните. Можете да направите това в Органа на мястото на местопребиваване. Надзорният орган, отговорен за нашето дружество, е: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, Адрес: Бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 , София, 1592, Република България

  Дата на тази информация: aприл 2019г.

 • Радваме се, че проявявате интерес към ЕОС Матрикс ЕООД и сте кандидатствали или кандидатствате за длъжност в нашето дружество. Отдаваме особено значение на защитата на Вашите лични данни. Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с действащите разпоредби за защита на данните в съответствие с действащите нормативни разпоредби от 25 май 2018 г., т.е. Общия регламент за защита на данните. По-долу бихме искали да Ви предоставим информация за обработката на Вашите лични данни във връзка с Вашата кандидатура.

  Отговорен администратор на данни

  „ЕОС Матрикс“ ЕООД, ЕИК: 131001375

  ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 6

  София, 1766

  България

  Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните чрез горепосочения пощенски адрес или по електронна поща: DPO@eos-matrix.bg.

  Допълнителна информация за нашето дружество, подробности за упълномощените представители и допълнителни възможности за контакт можете да намерите на нашия уебсайт: https://bg.eos-solutions.com/privacy-policy.html

  Информация относно целта на обработката на данните и обработваните данни

  Ние обработваме данните, които сте ни изпратили във връзка с Вашата кандидатура, за да проверим пригодността Ви за длъжността (или други свободни места в нашето дружество, ако е необходимо — ако вашето съгласие се изисква от закона, ще го получим предварително) и процедурата за кандидатстване. Ако се обработват допълнителни данни в контекста на настоящия процес на кандидатстване, ние ще Ви информираме за това отделно.

  1. Правно основание за обработка на данни

  Правното основание за обработката на Вашите лични данни в тази процедура за кандидатстване е основно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

  След това се разрешава обработката на данни, необходими във връзка с решението за установяване на договорни отношения.

  Ако данните са необходими за търсене на законова отговорност след приключване на процедурата за кандидатстване, данните могат да се обработват въз основа на изискванията на член 6 от ОРЗД , по-специално за изпълнение на законните интереси съгласно член 6, параграф 1 буква е) от ОРЗД. Нашият интерес е тогава да твърдим или отстояваме  претенции.

  2. Продължителност на съхранението на данни

  В случай на отхвърлена кандидатура, данните на кандидатите ще бъдат заличени след 6 месеца.

  В случай, че сте се съгласили (сте дали съгласие) за по-нататъшно съхранение на личните Ви данни, ние ще добавим Вашите данни към списъка ни с кандидати. Там данните ще бъдат заличени след три години.

  Ако сте приети за длъжност по време на процеса на кандидатстване, данните от обработката на  данните на кандидата ще бъдат прехвърлени в нашата информационна система за персонала.

  3. Информация за получателите на данните

  Вашите данни за кандидатстване ще бъдат прегледани от отдел „Човешки ресурси“ при получаване на кандидатурата Ви. След това подходящите кандидатури се изпращат вътрешно до началниците на отделите за съответната свободна позиция. Ако съгласието се изисква по закон и ние го получим, документите за кандидатстване могат да бъдат изпратени и до други отговорни лица от други отдели. В дружеството до Вашите данни имат достъп само тези лица, които се нуждаят от тях за правилното управление на процеса на кандидатстване. В рамките на поддръжката и обслужването на системата лицата, на които е възложено, могат да се запознаят с Вашите данни. Съответните лица или доставчици на услуги, ако е приложимо, са задължени да поддържат секретността на данните.

  Данните се обработват в центровете за данни в Европейския съюз. Ако данните се обработват извън Европейския съюз, това ще се случи само ако за третата страна е било потвърдено адекватно ниво на защита на данните от Европейската комисия или ако други подходящи гаранции за защита на данните (по-специално стандартни клаузи на договори от ЕС или задължителни вътрешни фирмени регламенти) са налице.

  4. Вашите права като субект на данни

  Моля, имайте предвид, че в случай на заявка за информация, която не е направена в писмена форма, можем да изискаме от Вас доказателство, че сте лицето, за което се представяте.

  Ако е предвидено от закона, имате право на поправка или заличаване или ограничаване на обработването.

  Освен това имате право на възражение срещу обработването в рамките на законовите изисквания. Същото се отнася и за правото на преносимост на данните.

  Свържете се с длъжностното лице по защита на данните

  Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на следния адрес:

  Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните чрез горепосочения пощенски адрес или по електронна поща: DPO@eos-matrix.bg

  5. Право на подаване на оплакване

  Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни до надзорния орган за защита на данните.

 • Радваме се, че проявявате интерес към „ЕОС Сървисис“ ЕООД и сте кандидатствали или кандидатствате за длъжност в нашето дружество. Отдаваме особено значение на защитата на Вашите лични данни. Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с действащите разпоредби за защита на данните в съответствие с действащите нормативни разпоредби от 25 май 2018 г., т.е. Общия регламент за защита на данните. По-долу бихме искали да Ви предоставим информация за обработката на Вашите лични данни във връзка с Вашата кандидатура.

  Отговорен администратор на данни

  „ЕОС Сървисис“ ЕООД, ЕИК: 202965400

  ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 6

  София, 1766

  България

  Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните чрез горепосочения пощенски адрес или по електронна поща: DPO@eos-matrix.bg.

  Допълнителна информация за нашето дружество, подробности за упълномощените представители и допълнителни възможности за контакт можете да намерите на нашия уебсайт: https://bg.eos-solutions.com/privacy-policy.html

  Информация относно целта на обработката на данните и обработваните данни

  Ние обработваме данните, които сте ни изпратили във връзка с Вашата кандидатура, за да проверим пригодността Ви за длъжността (или други свободни места в нашето дружество, ако е необходимо — ако вашето съгласие се изисква от закона, ще го получим предварително) и процедурата за кандидатстване. Ако се обработват допълнителни данни в контекста на настоящия процес на кандидатстване, ние ще Ви информираме за това отделно.

  1. Правно основание за обработка на данни

  Правното основание за обработката на Вашите лични данни в тази процедура за кандидатстване е основно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

  След това се разрешава обработката на данни, необходими във връзка с решението за установяване на договорни отношения.

  Ако данните са необходими за търсене на законова отговорност след приключване на процедурата за кандидатстване, данните могат да се обработват въз основа на изискванията на член 6 от ОРЗД , по-специално за изпълнение на законните интереси съгласно член 6, параграф 1 буква е) от ОРЗД. Нашият интерес е тогава да твърдим или отстояваме  претенции.

  2. Продължителност на съхранението на данни

  В случай на отхвърлена кандидатура, данните на кандидатите ще бъдат заличени след 6 месеца.

  В случай, че сте се съгласили (сте дали съгласие) за по-нататъшно съхранение на личните Ви данни, ние ще добавим Вашите данни към списъка ни с кандидати. Там данните ще бъдат заличени след три години.

  Ако сте приети за длъжност по време на процеса на кандидатстване, данните от обработката на  данните на кандидата ще бъдат прехвърлени в нашата информационна система за персонала.

  3. Информация за получателите на данните

  Вашите данни за кандидатстване ще бъдат прегледани от отдел „Човешки ресурси“ при получаване на кандидатурата Ви. След това подходящите кандидатури се изпращат вътрешно до началниците на отделите за съответната свободна позиция. Ако съгласието се изисква по закон и ние го получим, документите за кандидатстване могат да бъдат изпратени и до други отговорни лица от други отдели. В дружеството до Вашите данни имат достъп само тези лица, които се нуждаят от тях за правилното управление на процеса на кандидатстване. В рамките на поддръжката и обслужването на системата лицата, на които е възложено, могат да се запознаят с Вашите данни. Съответните лица или доставчици на услуги, ако е приложимо, са задължени да поддържат секретността на данните.

  Данните се обработват в центровете за данни в Европейския съюз. Ако данните се обработват извън Европейския съюз, това ще се случи само ако за третата страна е било потвърдено адекватно ниво на защита на данните от Европейската комисия или ако други подходящи гаранции за защита на данните (по-специално стандартни клаузи на договори от ЕС или задължителни вътрешни фирмени регламенти) са налице.

  4. Вашите права като субект на данни

  Моля, имайте предвид, че в случай на заявка за информация, която не е направена в писмена форма, можем да изискаме от Вас доказателство, че сте лицето, за което се представяте.

  Ако е предвидено от закона, имате право на поправка или заличаване или ограничаване на обработването.

  Освен това имате право на възражение срещу обработването в рамките на законовите изисквания. Същото се отнася и за правото на преносимост на данните.

  Свържете се с длъжностното лице по защита на данните

  Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на следния адрес:

  Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните чрез горепосочения пощенски адрес или по електронна поща: DPO@eos-matrix.bg

  5. Право на подаване на оплакване

  Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни до надзорния орган за защита на данните.

 • Информация в съответствие с чл. 13/14 от Общия регламент за защита на данните.

  Данни за администратора:

  „ЕОС Матрикс“ ЕООД, ЕИК: 131001375

  Адрес: ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 6 п.к. 1766 София, България.

  Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните чрез горепосочения пощенски адрес или по електронна поща: DPO@eos-matrix.bg.

  1. Цели на обработката и правно основание:

  „ЕОС Матрикс“ ЕООД обработва Вашите лични данни за целите на иницииране сключването на договор, както и за изпълнението на договор в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

  В съответствие с чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, други цели, за които може да обработваме Ваши данни са за:

  Осъществяване на контакт и водене на кореспонденция във връзка със: сключени договори, тръжни процедури, преговори, реализиране на процесуални права;

  Изграждането и поддържането на търговски/партньорски отношения (напр. чрез изпращане на покани за наши клиентски събития, изпращане на поздравителни картички и др.),

  В тези случай обработването на данните е необходимо за целите на легитимните ни интереси.

  2. Категории данни и източници на данни:

  Ние обработваме следните категории Ваши лични данни:

  Основни лични данни, адрес, данни за комуникация и контакт. Данните от тези категории са получени директно от Вас, от трети лица, наши партньори или са събрани от публично достъпни източници.

  3. Получатели:

  Ние можем да предоставим Ваши данни на друго дружество от ЕОС Груп или на трета страна, единствено ако:

  за администратора съществува правно основание за предоставяне на данни в съответствие с чл. 6, параграф. 1, буква в) от ОРЗД,

  обработването е необходимо за целите на изпълнението на сключен договор,

  в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД, предоставянето е необходимо доказване, водене на или защита срещу и при правни спорове и в случай че няма причина да се смята че правата на субектите на данни са нарушени с това.

  Вие изрично сте се съгласили за по-нататъшно обработване на данните в съответствие с чл. 6, параграф 1, б. а) от ОРЗД или

  В случай че данните Ви ще бъдат обработвани чрез обработващ лични данни, в съответствие с 28 от ОРЗД.

  Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети страни за цели извън изброените по-горе.

  4. Срок на съхранение:

  Едно от основанията, на които съхраняваме Ваши лични данни е за целите на изпълнението на договор. В този случай данните Ви ще бъдат съхранявани за срока на действие на договора, освен ако съгласно действащото право се предвижда по-дълъг или по-кратък срок на съхранение. Когато този срок изтече, Вашите лични данни ще бъдат премахнати от нашите бази данни.

  Ако е поискано изтриването на данните или съгласието за обработване на данните е оттеглено, ще бъде направена преценка дали е налице правно основание за обработване на данните и за какви цели се съхраняват те. В случай че не е налично правно основание или легитимни цели за съхраняването им, данните ще бъдат изтрити незабавно.

  Няма изискване да изтрием данните, ако същите се отнасят до юридическо лице или са публично достъпни.

  5. Права на субектите на данни:

  Ако са спазени правните изисквания, в съответствие с чл. 15 - 22 от ОРЗД имате следните права: Право на достъп, корекция, заличаване, ограничаване на обработката и преносимост на данните.

  Освен това, в съответствие с член 14, параграф 2, буква в) във връзка с член 21 от ОРЗД, имате право да възразите срещу обработката въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

  Право на подаване на жалба до надзорния орган:

  Съгласно член 77 от ОРЗД имате право да подадете жалба до Надзорния орган за защита на данните. Можете да направите това в Органа по местопребиваване. Надзорният орган, отговорен за нашето дружество, е: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, Адрес: Бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, София, 1592, Република България.

  Дата на тази информация: август 2019 г.

 • Информация в съответствие с чл. 13/14 от Общия регламент за защита на данните.

  Данни за администратора:

  „ЕОС Сървисис“ ЕООД, ЕИК: 202965400

  Адрес: ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 6 п.к. 1766 София, България.

  Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните чрез горепосочения пощенски адрес или по електронна поща: DPO@eos-matrix.bg.

  1. Цели на обработката и правно основание:

  „ЕОС Сървисис“ ЕООД обработва Вашите лични данни за целите на иницииране сключването на договор, както и за изпълнението на договор в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

  В съответствие с чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, други цели, за които може да обработваме Ваши данни са за:

  Осъществяване на контакт и водене на кореспонденция във връзка със: сключени договори, тръжни процедури, преговори, реализиране на процесуални права;

  Изграждането и поддържането на търговски/партньорски отношения (напр. чрез изпращане на покани за наши клиентски събития, изпращане на поздравителни картички и др.),

  В тези случай обработването на данните е необходимо за целите на легитимните ни интереси.

  2. Категории данни и източници на данни:

  Ние обработваме следните категории Ваши лични данни:

  Основни лични данни, адрес, данни за комуникация и контакт. Данните от тези категории са получени директно от Вас, от трети лица, наши партньори или са събрани от публично достъпни източници.

  3. Получатели:

  Ние можем да предоставим Ваши данни на друго дружество от ЕОС Груп или на трета страна, единствено ако:

  за администратора съществува правно основание за предоставяне на данни в съответствие с чл. 6, параграф. 1, буква в) от ОРЗД,

  обработването е необходимо за целите на изпълнението на сключен договор,

  в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД, предоставянето е необходимо доказване, водене на или защита срещу и при правни спорове и в случай че няма причина да се смята че правата на субектите на данни са нарушени с това.

  Вие изрично сте се съгласили за по-нататъшно обработване на данните в съответствие с чл. 6, параграф 1, б. а) от ОРЗД или

  В случай че данните Ви ще бъдат обработвани чрез обработващ лични данни, в съответствие с 28 от ОРЗД.

  Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети страни за цели извън изброените по-горе.

  4. Срок на съхранение:

  Едно от основанията, на които съхраняваме Ваши лични данни е за целите на изпълнението на договор. В този случай данните Ви ще бъдат съхранявани за срока на действие на договора, освен ако съгласно действащото право се предвижда по-дълъг или по-кратък срок на съхранение. Когато този срок изтече, Вашите лични данни ще бъдат премахнати от нашите бази данни.

  Ако е поискано изтриването на данните или съгласието за обработване на данните е оттеглено, ще бъде направена преценка дали е налице правно основание за обработване на данните и за какви цели се съхраняват те. В случай че не е налично правно основание или легитимни цели за съхраняването им, данните ще бъдат изтрити незабавно.

  Няма изискване да изтрием данните, ако същите се отнасят до юридическо лице или са публично достъпни.

  5. Права на субектите на данни:

  Ако са спазени правните изисквания, в съответствие с чл. 15 - 22 от ОРЗД имате следните права: Право на достъп, корекция, заличаване, ограничаване на обработката и преносимост на данните.

  Освен това, в съответствие с член 14, параграф 2, буква в) във връзка с член 21 от ОРЗД, имате право да възразите срещу обработката въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

  Право на подаване на жалба до надзорния орган:

  Съгласно член 77 от ОРЗД имате право да подадете жалба до Надзорния орган за защита на данните. Можете да направите това в Органа по местопребиваване. Надзорният орган, отговорен за нашето дружество, е: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, Адрес: Бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, София, 1592, Република България.

  Дата на тази информация: август 2019 г.

1. Име и данни за контакт на лицето, отговорно за обработването на данни („администратор на данните“), и длъжностното лице по защита на данните на дружеството

Политиката за поверителност се прилага по отношение на данните, обработвани от:

ЕОС Матрикс ЕООД, ЕИК: 131001375 / ЕОС Сървисис, ЕИК: 202965400
ул. „Рачо Петков Казанджията” № 6, ет. 6
Матрикс Тауър
София 1766
Тел: +359 2 9760800
Факс: +359 2 4899468
e-mail: infobg@eos-matrix.bg

Управители
Райна Миткова-Тодорова
Тихомир Вълчев

Търговски регистър 10016/2002

Можете да свържете с длъжностното лице по защита на данните на дружеството ЕОС Матрикс ЕООД / ЕОС Сървисис ЕООД - Атанас Каракашев - на горепосочения адрес (моля, включете ред: НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕОС Матрикс ЕООД / ЕОС Сървисис ЕООД – bg.eos-solutions.com или на следния имейл: DPO@eos-matrix.bg.

​​​​​​​2. Обхват

Политиката за поверителност се прилага по отношение на събирането на лични данни на нашия уебсайт и последващото обработване на тези данни от нас.
Настоящата политика за поверителност служи и за предоставяне на информация по членове 13 и 14 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) за обработване на данни извън обхвата на събиране чрез уебсайта. Поради това ще Ви предоставим отделни политики за поверителност за конкретни дейности по обработване на данни за всеки отделен случай.

3. Политики за поверителност на другите дружества от EOS Group

Настоящата политика за поверителност не се прилага за данните, обработвани от другите дружества от EOS Group. Това се отнася и за случая, когато тези други дружества от EOS Group и данните за контакт с тях са посочени на нашия уебсайт и/или техните услуги са показани на него.

Другите дружества от EOS Group ще Ви предоставят отделни политики за поверителност за конкретни дейности по обработване на данни за всеки отделен случай.

4. Събиране и съхраняване на лични данни и естеството и целта на тяхното обработване

a.    Когато посещавате уебсайта
Когато зареждате нашия уебсайт bg.eos-solutions.com., браузърът, използван на Вашето устройство, автоматично изпраща информация към сървъра на нашия уебсайт. Тази информация се запазва временно в лог файл. Следната информация се събира без Вашето участие и се запазва, докато бъде автоматично изтрита след 3 дни:

 • IP адрес на зареждащия компютър;
 • дата и час на достъп;
 • име и URL на зареждания файл;
 • уебсайт, от който се осъществява достъпът (препращащ URL);
 • уебсайтът, зареждан от нашия уебсайт;
 • браузърът на Вашия компютър и евентуално операционната система, както и името на Вашия доставчик на достъп.

Горепосочените данни се обработват от нас за следните цели:

 • за да се осигури безпроблемно установяване на връзка с уебсайта;
 • за да се осигури удобно използване на нашия уебсайт;
 • за да се анализира сигурността и стабилността на системата и
 • за други административни цели.

Правното основание за обработването на данните е член 6, параграф 1, първа алинея, буква е) от ОРЗД. Нашият легитимен интерес произтича от изброените по-горе цели за събиране на данни. При никакви обстоятелства не използваме събраните данни с цел извеждане на заключения за Вас.

Освен това използваме бисквитки и аналитични услуги, когато посещавате нашия уебсайт. По-подробна информация за това може да бъде намерена в раздели 4 и 5 от настоящата Политика за поверителност.

b.     Когато се свързвате с нас по имейл
Вие можете да се обръщате към нас с всякакви въпроси чрез предоставения(те) имейл адрес(и).
Когато правите това, изпратените по имейла лични данни се запазват. Правното основание за обработването на данни за целите на установяването на контакт е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Ако контактът е установен с цел сключване на договор, допълнително правно основание за обработването е член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

Ние заличаваме събраните от нас лични данни след обработването на Вашето запитване, при условие че нямаме законно право или задължение да продължим да ги обработваме.

​​​​​​​5. Предаване на данни

Ние предаваме Вашите лични данни на други дружества от EOS Group или други трети страни (получатели), ако:

 • сте дали Вашето изрично съгласие за една или повече конкретни цели съгласно член 6, параграф 1, първа алинея, буква а) от ОРЗД;
 • разкриването им е необходимо съгласно член 6, параграф 1, първа алинея, буква е) от ОРЗД с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции и няма основание да се приема, че имате важен, защитим интерес от тяхното неразкриване;
 • в случай че е налице законово задължение за разкриването им съгласно член 6, параграф 1, първа алинея, буква в) от ОРЗД и
 • това е разрешено от закона и необходимо за изпълнението на договорни задължения съгласно член 6, параграф 1, първа алинея, буква б) от ОРЗД;
 • ние възлагаме обработването на данни от наше име в съответствие с член 28 от ОРЗД.

Вашите лични данни не се предават за различни от гореизброените цели.

6. Бисквитки

Както повечето уебсайтове, ние ползваме бисквитки, когато посещавате и разглеждате уебсайта ни с цел да направим посещението Ви възможно най-удобно и ефективно. Бисквитките са малки файлове, които биват създадени от уебсайта и автоматично запазени в браузъра на Вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон и други подобни). Бисквитките не вредят на устройството Ви и не съдържат нито вируси, нито троянци или друг злонамерен софтуер. Събраната информация във връзка с конкретното ползвано устройство се съхранява в бисквитката. Въпреки това, това не означава, че по този начин ние можем да установим самоличността Ви.

От една страна употребата на бисквитки служи, за да направи ползването на нашите оферти по-приятно за Вас. Така например ние ползваме т. нар. сесийни бисквитки, за да установим, че вече сте посещавали отделни страници в нашия уебсайт. Тези бисквитки биват автоматично изтрити щом напуснете уебсайта ни. По аналогичен начин ние също така ползваме временни бисквитки за оптимизиране на ползваемостта, които биват запазвани на Вашето устройство за точно определен период от време. Ако посетите отново сайта ни, за да ползвате услугите ни, той автоматично ще разпознае, че вече сте ни посещавали и въведените от Вас данни, както и зададените от Вас настройки ще бъдат автоматично разпознати, за да не се налага да ги повтаряте.

Бисквитките са разделени на четири категории - “Необходими”, “Статистика", “Комфорт” и “Маркетинг”.

Необходимите бисквитки са задължителни за работата и основните функции на уебсайта ни. Те гарантират функциите за сигурността на уебсайта.

Статистическите бисквитки се ползват за подобряване на нашите оферти и с цел гарантиране на дизайн, основан на нуждите Ви, както и за постоянната оптимизация на уебсайта ни. За тази цел събираме анонимизирани данни за статистика и анализ, например за да установим трафика на сайта, статистиките за разглеждането на страниците и поведението на потребителите и да адаптираме и подобрим съдържанието си и средата в уебсайта.

Бисквитките за комфорт се ползват за улесняване ползването на уебсайта ни. Ако посетите отново този сайт, за да ползвате услугата ни, той автоматично ще разпознае, че вече сте го посещавали и въведените от Вас данни, както и зададените от Вас настройки ще бъдат автоматично разпознати, за да не се налага да ги повтаряте. Така например по този начин няма да се налага да въвеждате потребителските си данни всеки път, а ще можете да видите въведените вече от Вас данни следващия път, като посетите уебсайта.

Използваме маркетингови бисквитки, за да Ви предложим адекватно съдържание въз основа на Вашите интереси, когато посетите уебсайта ни.

Обработените от необходимите бисквитки данни се ползват за заявените цели за гарантиране на законните ни интереси съгласно чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква “е” от ОРЗД, като например коректно функциониране на сайта.

Данните от бисквитки за комфорт, статистика и маркетинг се събират и обработват с предоставеното от Вас съгласие въз основа на чл. 6, ал. 1, изр. 1, буква “а” от ОРЗД за целите на предоставяне на персонализирано съдържание, за статистически цели с оглед подобряване на потребителската среда, както и за маркетингови цели. Можете да промените/оттеглите съгласието си за тези бисквитки като щракнете върху “Промяна на настройките за бисквитките” отдолу на сайта.

Управление на бисквитките

Повечето браузъри автоматично приемат бисквитките. Въпреки това можете да конфигурирате браузъра си да не запазва каквито и да било бисквитки на компютъра Ви или винаги да Ви показва известие преди да постави нова бисквитка. Управлението на настройките за бисквитките е различно при различните браузъри. То е описано в меню “Помощ” на всеки браузър, където е обяснен начина за промяна на настройките за бисквитки. Последвайте връзките по-долу според ползвания от Вас браузър:

Обаче пълното дезактивиране на бисквитките може да Ви попречи да ползвате всички функции на уебсайта ни.

Използваме следните видове бисквитки:

необходими

Наименование Бисквитка за Java сесия
Предоставя се от Собственика на уебсайта
Предназначение Тази бисквитка се ползва от приложния сървър.
Тя е от решаващо значение за коректното функциониране на приложния софтуер.
Не запазва лични данни. 
Име на бисквитката jsessionid
Период на съхранение на бисквитката Сесийна бисквитка - бива изтрита, след като затворите браузъра.

 

Наименование cookieconsent_status
Предоставя се от Собственика на уебсайта
Предназначение Необходима бисквитка, в която се запазва, че банерът за бисквитките е бил потвърден.
Име на бисквитката cookieconsent_status
Период на съхранение на бисквитката 20 дена

комфорт

Наименование VISITOR
Предоставя се от Собственика на уебсайта
Предназначение Използваме тази бисквитка за предоставяне на персонализирано съдържание.
Име на бисквитката VISITOR
Период на съхранение на бисквитката Сесийна бисквитка - бива изтрита, след като затворите браузъра.

 

Наименование NEW_Visitor
Предоставя се от Собственика на уебсайта
Предназначение Използваме тази бисквитка за предоставяне на персонализирано съдържание.
Име на бисквитката new_visitor
Период на съхранение на бисквитката 1 ден

статистически

Наименование nmstat
Предоставя се от Siteimprove GmbH
Предназначение Тази бисквитка се ползва с цел регистриране на начина на ползване на уебсайта от посетителя.
Ползва се за събиране на статистически данни относно ползването на сайта, като напр. кога посетителят е посетил сайта последно.
След това тази информация се ползва за подобряване на потребителската среда на сайта. Тази бисквитка за анализ за подобряване на сайта (“Siteimprove Analytics”) съдържа генериран на случен принцип идентификатор, който се ползва за разпознаване вида на браузъра, когато посетителят чете дадена страница. Бисквитката не съдържа лична информация и се ползва само за уеб анализ.
Име на бисквитката nmstat
Период на съхранение на бисквитката Дълготрайна - срокът ѝ изтича след 400 дена

маркетинг

Наименование siteimproveses
Предоставя се от Siteimprove GmbH
Предназначение Тази бисквитка се ползва само за проследяване на реда на страниците, които посетителят преглежда, когато посещава сайта.
Тази информация може да бъде ползвана за създаване на “Маршрут на посетителите” (“User Journeys”), за да позволи на посетителя да намери необходимата му информация по-бързо.
Име на бисквитката siteimproveses
Период на съхранение на бисквитката Сесийна бисквитка - бива изтрита, след като затворите браузъра.

7. Инструменти за анализ

Мерките за проследяване, изброени по-долу, които използваме, се прилагат на основание член 6, параграф 1, първа алинея, буква е) от ОРЗД. Ние използваме тези мерки за проследяване, за да гарантираме, че дизайнът на нашия уебсайт съответства на изискванията и се оптимизира непрекъснато. Ние използваме също така мерки за проследяване, за да събираме статистически данни за използването на нашия уебсайт, и ги анализираме с цел оптимизиране на нашите предложения за Вас. Тези интереси могат да се считат за легитимни по смисъла на гореспоменатия регламент.

Съответните цели за обработване на данни и категориите данни могат да бъдат намерени в съответните инструменти за проследяване в настоящия раздел.

7. Siteimprove Analytics

Използване на Siteimprove Analytics

Уебсайтът използва Siteimprove Analytics – услуга за уеб анализи, предоставяна от Siteimprove. Siteimprove Analytics използва „бисквитки“ – текстови файлове, поставяни на вашия компютър, с цел да помогне на EOС Матрикс ЕООД / EOС Сървисис ЕООД да анализира начина, по който посетителите използват сайта. Siteimprove ще съхранява и обработва информацията за използването на уебсайта от посетителите, която се генерира от бисквитките, на сървъри в Дания.

IP адресите са необратимо анонимизирани, преди данните да бъдат предоставени на EOS чрез услугата Siteimprove Analytics или Intelligence Suite.

EOS ще използва тази информация, за да оценява начина, по който посетителите използват уебсайта, за изготвяне на отчети за активността на уебсайта и накрая, за подобряване на изживяването на посетителите на уебсайта. Siteimprove няма да предава тази информация на трети страни или да я използва за маркетингови или рекламни цели.

Това са бисквитките, използвани от Siteimprove на уебсайта:

Име на бисквитката: nmstat

Вид: постоянна – валидността ѝ изтича след 1000 дни

Тази бисквитка се използва, за да се регистрира използването на уебсайта от посетителя. Използва се и за събиране на статистически данни за използването на сайта, като например датата на последното посещение на сайта от посетителя. Бисквитката не съдържа лична информация и се използва само за уеб анализи.

Име на бисквитката: siteimproveses

Вид: сесийна бисквитка

Тази бисквитка се използва само за проследяване на последователността на страниците, които посетителят разглежда по време на посещението си на сайта. С използването на уебсайта посетителят се съгласява Siteimprove да обработва данните за него по начина и за целите, определени по-горе.

Можете да предотвратите събирането на вашите данни от Siteimprove Analytics, като кликнете на следния линк. Ще бъде поставена бисквитка за отказ, която ще предотвратява бъдещото събиране на вашите данни, когато посещавате този уебсайт:

8. Социални медии и видео

a) Social share

Ние използваме Shariff бутони от социалните мрежи Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn на нашия уебсайт. Бутоните са опростени HTML препратки. Процедурата, която използваме, е в рамките на решението Shariff. С решението Shariff скрипт показва числото – колко пъти например е бил натиснат бутонът за споделяне на страницата: за целта скриптът контактува със социалната мрежа посредством програмен интерфейс и показва числата. Никакви Ваши лични данни не се предават в процеса. Вашият IP адрес не се предава на Facebook, Google и Twitter, а само адресът на нашия сървър. Вие се свързвате пряко с Facebook, Google или Twitter само ако извършите действие. Преди това социалните мрежи не могат да събират никакви данни за Вас. При условие че не кликнете върху препратка за споделяне на съдържание, Вие оставате невидими за мрежите. Ако кликнете върху препратка, ние вече нямаме задължение да предоставяме информация за събирането и обработването на данни, а операторът на социалната мрежа.

b) Видеоклипове в YouTube

Нашият сайт съдържа връзки към видеоклипове от YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, САЩ. Ако посетите страница на нашия уебсайт, която съдържа такъв видеоклип, след като сте активирали видеоклипа, се създава директна връзка между Вашия браузър и сървъра на YouTube.

YouTube получава информация, че сте посетили нашия уеб сайт, с Вашия IP адрес. Ако кликнете върху връзката към видеоклипа, Вашият IP адрес ще бъде препратен към YouTube. Бихме искали да отбележим, че като доставчик на нашия уебсайт, ние нямаме никаква информация за съдържанието на предаваните данни или за използването им от YouTube. За повече информация, моля, вижте Политиката за поверителност на YouTube (https://www.youtube.com/).

9. Права на субектите на данни

Вие имате правото:

 • съгласно член 15 от ОРЗД да поискате информация дали обработваме лични данни, свързани с Вас, по-специално относно целите на обработването, категорията лични данни, категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити Вашите данни, планираната продължителност на съхраняване, съществуването на право на коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на лични данни или на възражение срещу такова обработване, съществуването на право на жалба, източника на Вашите данни, ако не са събрани от нас, и съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и ако е приложимо, съществена информация относно използваната логика за подробностите, свързани с тях;
 • съгласно член 16 от ОРЗД да поискате незабавно коригиране на неточни лични данни или попълване на съхраняваните от нас лични данни, свързани с Вас;
 • съгласно член 17 от ОРЗД да поискате изтриването на личните данни, свързани с Вас, които съхраняваме, при условие че обработването им не е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация, за изпълнението на правно задължение, по причини от обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • съгласно член 18 от ОРЗД да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, при условие че точността на данните се оспорва от Вас и обработването е неправомерно, но отказвате изтриването им и ние повече не се нуждаем от данните, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, или сте подали възражение срещу обработването им съгласно член 21 от ОРЗД;
 • съгласно член 20 от ОРЗД да поискате получаването на Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или прехвърлянето им на друга отговорна страна;
 • съгласно член 7, параграф 3 от ОРЗД да оттеглите по всяко време съгласието си, което сте ни дали преди това. Вследствие на това в бъдеще няма да е възможно да продължим обработването на данните, което се е основавало на това съгласие, и
 • съгласно член 77 от ОРЗД да подадете жалба до надзорен орган. Обикновено можете да се свържете с надзорния орган на обичайното си местопребиваване, работно място или мястото, където е нашето седалище.

10. Право на възражение

Ако Вашите лични данни се обработват на основание на легитимни интереси в съответствие с член 6, параграф 1, първа алинея, буква е) от ОРЗД, Вие имате право съгласно член 21 от ОРЗД да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, при условие че са налице основания за това, свързани с Вашата конкретна ситуация, или възражението е насочено срещу директния маркетинг. В последния случай имате право на възражение по всяко време, което ще изпълним, без да се заявява конкретна ситуация.

Ако желаете да се възползвате от правото си на оттегляне на съгласието или на възражение, е необходимо само да ни изпратите имейл на: DPO@eos-matrix.bg.

11. Сигурност на данните

В рамките на посещението на уебсайта ние използваме широко разпространения метод SSL (secure socket layer) в съчетание с най-високото ниво на криптиране, поддържано от Вашия браузър. Като правило това е 256-битово криптиране. Ако Вашият браузър не поддържа 256-битово криптиране, вместо нея ние прибягваме до технологията 128-bit v3. Вие можете да разберете, че отделна уебстраница в нашето интернет присъствие се предава в криптирана форма чрез иконата на ключ или затворен катинар в долната лента за състоянието на Вашия браузър.

Ние вземаме подходящи технически и организационни мерки за сигурност също така, за да защитим Вашите данни от случайно или умишлено манипулиране, частична или пълна загуба, унищожаване или неразрешен достъп до тях от трети страни. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато в съответствие с развитието на технологиите.

12. Актуализиране и изменение на настоящата политика за поверителност

Тази Политика за поверителност е валидна понастоящем и беше актуализирана за последно през май 2018г.

Може да се наложат промени в Политиката за поверителност в резултат на подобрения на нашия уебсайт и на предлаганото от нас съдържание или поради промени в законовите или административни изисквания. Настоящата политика за поверителност може да бъде намерена на нашия уебсайт на https://bg.eos-solutions.com и да бъде отпечатана по всяко време.

НАСТРОЙКИ НА БИСКВИТКИТЕ

Използваме бисквитки на сайта си, за да направим посещението Ви възможно най-удобно. Това включва бисквитки, необходими за функционирането на сайта, такива, които се ползват само с цел анонимна статистика, бисквитки, които се ползват за настройки за комфорт, както и бисквитки, които се ползват, за да Ви предоставяме персонализирано съдържание въз основа на Вашите интереси. Сами можете да решите дали искате да разрешите ползването на бисквитки за статистика, комфорт и маркетинг. Освен това можете да промените/оттеглите съгласието си по всяко време, като щракнете върху “Промяна на настройките за бисквитките” отдолу на сайта. Допълнителна информация можете да намерите в нашата "Декларация за поверителност”.

Необходими

Използваме необходими бисквитки. Тези бисквитки са необходими за работата и основните функции на уебсайта. В частност, те гарантират функциите за сигурността на уебсайта. Можете да прочетете за видовете използвани от нас бисквитки тук.

Комфорт

Ако разрешите бисквитките за комфорт, ние сме в състояние да Ви предложим по-лесна употреба на сайта ни. Ако посетите отново сайта ни, за да ползвате услугите ни, той автоматично ще разпознае, че вече сте ни посещавали и въведените от Вас данни, както и зададените от Вас настройки ще бъдат автоматично разпознати, за да не се налага да ги повтаряте. Така например по този начин няма да се налага да въвеждате потребителските си данни всеки път, а ще можете да видите въведените вече от Вас данни следващия път, като посетите уебсайта. Можете да прочетете за видовете използвани от нас бисквитки тук.

Статистика

Използваме статистически бисквитки, за да подобрим офертите си и да гарантираме, че дизайнът на уебсайта ни  е основан на нуждите Ви, както и за постоянната оптимизация на уебсайта ни.

За тази цел събираме анонимизирани данни за статистика и анализ, например за да установим трафика на сайта и поведението на потребителите и да адаптираме и подобрим съдържанието си и средата в уебсайта.

Можете да прочетете за видовете използвани от нас бисквитки тук.

Маркетинг

Използваме маркетингови бисквитки, за да Ви предложим адекватно съдържание въз основа на Вашите интереси, когато посетите уебсайта ни.  

Можете да прочетете за видовете използвани от нас бисквитки тук.